Latest News

Fingerstyle Guitar - Learn and master


MỘT CUỐN SÁCH KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC ĐỐI VỚI CÁC BẠN MUỐN CHƠI FINGERSTYLE THÀNH THẠO. CHỈ CẦN BIẾT LÊN DÂY VÀ ĐỌC TAB LÀ BẠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU TÂP ĐƯỢC RỒI

NỘI DUNG CHÍNH:
Basic Movements
Training Your Hands
3rds, 6ths, 10ths, Oh My!
Fingerstyle Arranging
Classical Guitar
Fingerstyle Techniques
Fingerstyle Jazz
Advanced Fingerstyle
Lessons with the Masters And More!

CLICK TO DOWN LOAD

2 nhận xét:

Liên Hệ

email: admin@musicfarm.club
website: http://www.musicfarm.club/

Recent Post